Oshikoto Region Oshikoto Region

Position Office/Centre Telephone No Fax No. Postal Address

Senior Youth Officer

Omuthiya Multi-Purpose Youth Resource Centre

+264 65 244 196

+264 65 244 197

P.O. Box 2085, Omuthiya

Senior Sport Officer

Omuthiya Sport Office

+264 65 244 115

+264 65 244 116

P.O. Box 2085, Omuthiya

Youth Officer

Tsumeb Youth Office

+264 67 220 534

+264 67 221 935 

P.O. Box 743, Tsumeb

Sport Officer

Tsumeb Sport Office

+264 67 221 457

+264 67 221 953

P.O. Box 743, Tsumeb